ปรัชญา
เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม
วิสัยทัศน์
ภายในปีการศึกษา2553โรงเรียนสุดใจวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เรียนดีกล้าแสดงออกในกิจกรรมมีจริยธรรม คุณธรรมแสวงหาความรู้อย่างมีกระบวนการมุ่งสู่เทคโนโลยีเชิดชูวัฒธรรมไทยเข้าใจชุมชนดำรงตนเอง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
พันธกิจ
 • พัฒนาหลักสูตรการศึกษา มุ่งเน้นมาตราฐานการศึกษาระดับชาติเป็นแกนกลาง
 • พัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัฒกรรมพื้นฐานทางการศึกษา
 • พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตราฐาน
 • พัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพ ตามเกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณคร
 • พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน7)ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
เป้าหมาย
 • โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรช่วงชั้น 8 กลุ่มสาระหลักสูตรเพิ่มเติมและหลักสูตรท้องถิ่น เหมาะสมกับผู้เรีนรและชุมชน
 • โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับที่เป็นแหล่งเรียนรู้สวยงามปลอดภัยสะดวกในการใช้งานของโรงเรียนและชุมชน
 • ครูทุกคนใช้กระบวนการสอนตามเกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพเน้นศักยภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • ผู้บริหารและครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบรอหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
 • ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านกิจกรรมและสบับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้เรียนร้อยละ80มีคุณลักษะอันพึ่งประสงค์ตามเกณฑ์มาตราฐาน
 • ผู้เรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเหมาะสมกัยวัยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
 • ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและสนับสนุนในการวางแผนการจักการศึกษาสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มา่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน