ผู้บริหาร
ครูขจร ฤทธิไกร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูโฉมยงค์ โพธิ์จาด
ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูวาสนา ฤทธิไกร
รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายงบประมาณ)
ครูอำนาจ วิฬุรยะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สุขศึกษา, พลศึกษา
ครูปริศณา โภคไพบูลย์์
ครูประถม 3/2 (คณิต)
(หัวหน้าฝ่ายบุคลากร)
ครูบุษกร ปุยสำลี
ครูประถม 4/2 (คณิต)
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)