อนุบาล
ครูเกศินี ยารังษี
ครูอนุบาล 1/1
ครูอรัญญา ศรีประยูร์
ครูอนุบาล 1/2
ครูอรอุมา จำปีพุทธชาติ
ครูอนุบาล 1/3
ครูกัญญพัชร ดูเลิศล้น
ครูอนุบาล 2/1
ครูฐิตินันท์ ชูมา
ครูอนุบาล 2/2
ครูสุจิตรา เจ๊ะเซ็น
ครูอนุบาล 2/3
ครูอุบล เจนดง
ครูอนุบาล 2/4
ครูสุนิสา พูนจันทร์
ครูอนุบาล 3/1
ครูกฤษณา เสงี่ยมพันธ์ศิริ
ครูอนุบาล 3/2
ครูนิลาวัณย์ แก้วนวน
ครูอนุบาล 3/3
ครูพรพิมล อู่วิเชียร
ครูอนุบาล 3/4
ครูชิดณิศา เฉลิมชีรา
ครูพิเศษ
ครูมัสรีนา ดอเล๊าะ
ครูพิเศษ