ประถม
ครูทองพูล หาวิเชียร
ครูประถม 1/1 (ไทย)
ครูกัณฐ์มณี สุวามิน
ครูประถม 1/2 (คณิต)
ครูประสาทพร จ่ายนอก
ครูประถม 1/3 (อังกฤษ)
ครูเสาวนีย์ ศรีจันทร์
ครูประถม 2/1 (ไทย)
ครูสุรีรัตน์ ชมพูนุช
ครูประถม 2/2 (คณิต)
ครูวธิดา เล็งแล
ครูประถม 2/3 (สังคม)
ครูณปภัทธ์ แก้วผลึก
ครูประถม 3/1 (ไทย)
ครูปริศณา โภคไพบูลย์์
ครูประถม 3/2 (คณิต)
(หัวหน้าฝ่ายบุคลากร)
ครูน้องนุช มุ่งกลาง
ครูประถม 3/3 (วิทย์)
ครูกัลยา อู่วิเชียร
ครูประถม 4/1 (ไทย)
ครูบุษกร ปุยสำลี
ครูประถม 4/2 (คณิต)
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)
ครูอำพร จันทร์ขาว
ครูประถม 4/3 (อังกฤษ)
ครูกันยา อินอาน
ครูประถม 5/1 (ไทย)
ครูแวซาฮาดัม สุตันสะ
ครูประถม 5/2 (อังกฤษ)
ครูกระแต รุ่งเรือง
ครูประถม 5/3 (วิทย์)
ครูอารี เผือกเชาไวย
ครูประถม 6/1 (ไทย)
ครูสุวรรณลี นามสอน
ครูประถม 6/2 (คณิต)
ครูยุพดี สมนิยาม
ครูประถม 6/3 (สังคม)