ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ครูชิดชนก ทิพวันนา
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ครูดวงใจ แง่มสุราช
วิทยาศาสตร์ ประถม 1-2
ครูทองอยู่ จันทร์ขาว
สุขศึกษา, พลศึกษา
ครูธนอรรถ อาจรักษา
สุขศึกษา, พลศึกษา
ครูนาถกนก สุขเกษม
คอมพิวเตอร์
ครูพศธพงษ์ แพทย์ประเสริฐ
คณิตศาสตร์ ประถม 5
ครูพัชรพร ลีจาด
นาฏศิลป์
ครูภารดี เขมะคาม
คอมพิวเตอร์
ครูวาสนา กิ่งกำปัง
ศิลปะ
ครูวิชาญ กลิ่นศรีสุข
พระพุทธศาสตร์
ครูสฤษฎ์พงษ์ ช่วยเกิด
พิเศษประถม
ครูอภิรดา โพธิ์คานิช
สังคมศึกษา ประถม 3-4
นายอภิชัย ชาประดิษฐ์
ดนตรีไทย, สากล