ระเบียบการของประถม - มัธยม
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียนประถม
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีชื่อนักเรียน)
  • สำเนาสูติบัตร
  • หลักฐานจากโรงเรียนเดิม
  • ปพ.1 (หลักฐานแสดงผลการเรียน)
  • ปพ.6 (สมุดประจำตัวนักเรียน)
  • ปพ.7 (ใบรับรองการศึกษา)
  • ปพ.8 (ระเบียนสะสม)
หมายเหตุ:
  • ประถม 1 ต้องมีอายุครบ 6 ปีเต็ม ณ เดือนพฤษภาคมในปีที่สมัครเรียน
  • นักเรียนในระดับชั้นประถม 1 ต้องผ่านการเรียนชั้นอนุบาลมาแล้ว 3 ปี