ตราประจำโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสุดใจวิทยา
 โรงเรียนสุดใจวิทยาเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 โดยครูจันทร์ฤทธิไกรซึ่งเป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อรอง รับความเจริญที่ขยายตัว ออกสู่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติมจากโรงเรียนเดิมที่ครูจันทร์ ฤทธิไกร ได้ก่อตั้งอยู่ที่เขตลาดพล้าว ซอยโชคชัย 4 ชื่อโรงเรียนฤทธิไกรศึกษา ซึ่งก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ซึ่งต่อมาโรงเรียนสุดใจวิทยามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงได้ขายกิจการโรงเรียนฤทธิไกร ให้กับเจ้าของที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่ดำเนินกิจการต่อและได้มาบริหารโรงเรียนสุดใจวิทยาเพียงแห่งเดียว ซึ่งมีการขยายตัวของชุมชุนโดยรอบโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องด้วย การดำเนินการของโรงเรียนมุ่งเน้นการเอาใจใส่นักเรียนมีการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับ ของผู้ปกครองเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในปริมาณที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนที่เป็นคน ท้องที่ซึ่งมีอาชีพทำการเกษตรและแรงงานรับจ้างที่ขยายตัวออกมาทำงานตามโรงงานที่ตั้งอยู่เขตมีนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยซึ่งต้องการให้ลูกเรียนโรงเรียนเอกชน ที่มีจุดเด่นที่มีการเอาใจใส่นักเรียน นอกจากนี้ยังได้หนังสือเรียน และเก็บค่าธรรมเนียมไม่แพง
 โรงเรียนสุดใจวิทยาเริ่มก่อตั้งโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 2 มีนักเรียนเริ่มต้น 35 คน มีอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียนและอาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้องเรียนโดยเริ่มต้นโรงเรียนมีชื่อเดิมว่าโรงเรียน สุดใจศึกษาและได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสุดใจวิทยาตามใบอนุญาตเลขที่ 952/2525 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2525 เพื่อให้ได้รับการอุดหนุนรายหัวนักเรียนเพื่อลดภาระค่าธรรมเนียมการเรียนของผู้ปกครองและได้ขยายชั้นเรียนได้ขออนุญาติเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 การดำเนินการของโรงเรียนสุดใจได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา พ.ศ.2533 ได้ก่อตั้งอาคารเรียนใหม่ขนานด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน พ.ศ.2537 ได้ก่อตั้งอาคารเรียนเพิ่มเติม เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนทำให้มีห้องเรียนรวม 28 ห้องเรียนและได้รับอนุญาติให้รับนักเรียนได้ ไม่เกิน1,240คนโดยมีพื้นที่บริเวณโรงเรียน 829 ตารางวา พ.ศ.2538 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนจากเดิมที่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกาาปีที่ 6 โดยเปิดสอนเพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทำให้โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อรองรับความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียนพ.ศ.2543 นายขจร ฤทธิไกร ได้รับอนุญาติให้เป็นครูใหญ่ โรงเรียนสุดใจวิทยา แทนครูจันทร์ ฤทธิไกร ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตเพียงตำแหน่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2543 พ.ศ. 2547 ได้สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 6 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง ใช้เป็นห้องประชุม ทำให้มีห้องเรียนรวม 34 ห้องเรียน รับนักเรียนสูงสุดได้ไม่เกิน 1,510 คน มีพื้นที่บริเวณโรงเรียน 2 ไร่ 2 งาม 79 ตารางวา พ.ศ. 2550 นายขจร ฤทธิไกร ได้รับใบอนุญาตให้โอนกิจการโรงเรียนแทนครูจันทร์ ฤทธิไกร ซึ่งแก่กรรม และดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนสุดใจวิทยา ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคา พ.ศ.2550