ระเบียบการอนุบาล
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียนอนุบาล
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีชื่อนักเรียน)
  • สำเนาสูติบัตร
  • หลักฐานจากโรงเรียนเดิม
  • สมุดประจำตัว
  • ระเบียนสะสม
  • ใบรับรองการศึกษา
หมายเหตุ:
  • อนุบาล 1 ต้องมีอายุครบ 3 ปีเต็ม ณ เดือนพฤษภาคมในปีที่สมัครเรียน
  • อนุบาลเข้าใหม่เพิ่มรูปถ่ายอยู่กับบ้านจำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจนสำเนาทุกชุดให้นำเอกสารตัวจริงมาด้วย