ระเบียบการเตรียมอนุบาล
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียนเตรียมอนุบาล
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 • รูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ถ่ายอยู่กับบ้านเห็นหน้าชุดเจน)
 • สำเนาบัตรประชาชม บิดา มารดา และผู้ปกครอง
หมายเหตุ:
 • รับตั้งแต่เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป
 • เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 ถึง 16 พฤษภาคม 2559
 • เสื้อผ้า 1 ชุด (เอาไว้เปลี่ยน)
 • ผ้าเช็ดตัว 1 ผืน และแปรงสีฟัน
 • นมที่เด็กดื่มเป็นประจำทุกวัน
 • โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนนักเรียนเตรียมอนุบสล 2 ขวบในรูปแบบโรงเรียน การจัดเก็ชค่าธรรมเนียมต่างๆ จึงเก็บเป็นรายภาคเรียน ส่วนการแบ่งเก็บค่าใช้จ่ายตามที่แจ้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองเท่านั้น
 • การชำระเงินให้ชำระภายในวันที่ 1-5 ของเดือนที่กำหนด
อัลบั้มรูป